Logo Biuletynu publicznego, będące linkiem do bipu PK S.A. w Wieruszowia
AKTUALNOŚCI


 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2016-02-04

   dotyczy: unieważnienia postępowania o zamówienie na roboty budowlane pn: "Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szpitalna i ul. Kordeckiego w miejscowości Wieruszów" informacja o unieważnieniu postępowania - plik PDF

 • Komunikat . z dnia 01.02.2016r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.

  2016-02-01

  Wieruszów, dnia 01.02.2016 r.           Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o poprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody powtórnie pobranych do badania w...

 • Komunikat z dnia 22.01.2015 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

  2016-01-22

  Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniu 19.01.2016 r. w dwóch punktach tj. SUW ul....

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  2016-01-18 00:00

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w Wieruszowie” ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. ul. Bareły 13, 98-400 Wieruszów, tel: 62-78-41-689...

 • Kolejna oferta dla mieszkańców Pieczysk

  2016-01-18

  W związku z Apelem Burmistrza Wieruszowa do mieszkańców Pieczysk o przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,  Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. ponawia promocyjną ofertę na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej. Oferujemy wykonanie przyłącza...

 • OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

  2016-01-15

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  : roboty budowlane „Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szpitalna i ul. Kordeckiego w miejscowości Wieruszów” ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.  ul. Bareły 13, 98-400 Wieruszów, tel: 62-78-41-689 www.pkwieruszow.pl...

STREFA KLIENTA


KOMUNIKAT

Wieruszów, dnia 7 stycznia 2016r.


Apel Burmistrza Wieruszowa do mieszkańców Pieczysk
o przyłączanie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej


W związku z zakończoną realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pieczyska - I etap i koniecznością uzyskania tzw. efektu ekologicznego, który jest warunkiem rozliczenia otrzymanego na ten cel dofinansowania z Funduszu Spójności przypominam o obowiązku przyłączenia właścicieli nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) obowiązkiem właściciela posesji jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przed wybudowaniem kanalizacji, wyposażyły swoją nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków, wybudowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym informuję, iż przystąpiono do weryfikacji nieruchomości pod względem wykonania powyższego obowiązku
w miejscowości Pieczyska. W przypadku stwierdzenia niewykonania ww. obowiązku zostanie wydana decyzja nakazującą przyłączenie nieruchomości do sieci. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Mając powyższe na uwadze oraz możliwość zwrotu otrzymanych środków
w związku z ewentualnym nieuzyskaniem wymaganej ilości podłączeń zwracam się z apelem do mieszkańców miejscowości Pieczyska o podjęcie działań zmierzających do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. W tym celu należy zgłosić się do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A., ul. b-pa Bareły 13, tel. 62-78-41-689, Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Natomiast wobec osób, które uchylać się będą od wykonania powyższego obowiązku, w styczniu 2016r. zostanie wszczęta procedura administracyjna
z urzędu.

Burmistrz Wieruszowa

/-/ Rafał Przybył
 
Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami


WIRTUALNE BIURO

1. WUKO 
 • dni robocze 6:00 - 15: 00 - 291,60 zł brutto
 • dni robocze po 15:00 - 345,60 zł brutto
 • sobota, niedziela - 399,60 zł brutto.

Dojazd poza granice miasta Wieruszów płatny 3,69 zł brutto za każdy przejechany kilometr.


2. Montaż zaworu antyskażeniowego - 62,12 zł brutto.

3. Sprawdzenie instalacji wewnętrznej - 43,05 zł brutto.

4. Wymiana zaworu - 43,05 zł brutto.

5. Badanie laboratoryjne - 246,00 zł brutto.

6. Plombowanie/rozplombowanie wodomierza - 30,75 zł brutto.

7. Odbiór podlicznika - 36,90 zł brutto.

8. Montaż wodomierza DLA - 178,20 zł brutto.

9. Montaż wodomierza/15 - 127,44 zł brutto.

10. Montaż lub demontaż wodomierza - 32,40 zł brutto.

11. Odkręcenie/zakręcenie wody - 36,90 zł brutto.

12. Plombowanie po zerwaniu plomby -  123,00 zł brutto.

13. Odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego - 81,00 zł brutto.

14. Nadzór nad nowymi urządzeniami - 49,20 zł brutto.
1. STACJA DIAGNOSTYCZNA 
 • tel. 62 784 25 83
 • czynna w dniach od poniedziałku do piątku   w godzinach od 7:00 - 19:00 oraz w sobotę od 7:00 do 13:00.

2. POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

Tadeusz Gołdyn -    660-738-320
Andrzej Sroka  -    660-738-321 
Marcin Górecki -    784-933-695

3. INKASENCI

Bogdan Potomski - 698-697-351 
Zygmunt Bryłka -   698-697-339

 
4. KIEROWNICY ZAKŁADÓW 

1. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
WŁODZIMIERZ ADAMSKI  

kom. 606-658-913
tel. stacjonarny 62-784-16-89 w. 11

2. ZAKŁAD USŁUG KOMUNLANYCH I TRANSPORTU
PIOTR PIETRZYKOWSKI 
kom. 660-738-325
tel. stacjonarny 62-784-16-89 w. 17

3. ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY WODOCIĄGÓW I KANALZACJI
AGNIESZKA FRONIA

kom. 784-084-255
ZWiK: 62-784-16-89 w. 16
ZRB: 62-784-16-89 w. 28


4. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
RYSZARD OLBROMSKI  

kom. 604-992-461
tel. stacjonarny 62-784-16-89 w. 22
 

JAKOŚĆ WODY

Komunikat, z dnia 01.02.2016r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o poprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody powtórnie pobranych do badania w dniu 26.01.2016 r. w dwóch punktach tj. SUW ul. Ogrodowa oraz Biblioteka Powiatowa ul. Waryńskiego 8.

Woda z kranu nadaje się do spożycia.

Informacje na temat jakości wody będą na bieżąco aktualizowane.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Małys


Komunikat z dnia 22.01.2015 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniu 19.01.2016 r. w dwóch punktach tj. SUW ul. Ogrodowa oraz Biblioteka Powiatowa ul.Waryńskiego 8. Ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne w próbkach wody wprowadzona została dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.

Informacje na temat jakości wody będą na bieżąco aktualizowane. W pozostałych punktach poboru tj.: wodociąg Wieruszów: SUW ul. Rzemiślnicza, Chobanin; wodociąg Mirków, sieć Teklinów; wodociąg Lubczyna na podstawie wyników badań próbek wody do badania w dniu 19.01.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia.

Informujemy, iż ponowny pobór próbek wody w punktach SUW ul. Ogrodowa oraz Biblioteka Powiatowa ul. Waryńskiego 8 odbędzie się w dniu 27.01.2016 r..

Z poważaniem Prezes Zarządu
/-/
Andrzej Kiedos
 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S. A. informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie decyzjami z dnia 14.10.2015r. po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z:
- wodociągu w Lubczynie ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody i jednym miejscu na sieci (w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego),
- wodociągu w Wieruszowie ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody (ul. Ogrodowa) i trzech miejscach na sieci (w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego),
- wodociągu w Mirkowie ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody i dwóch miejscach na sieci (w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego) stwierdził przydatność wody do spożycia.WYSZUKIWARKA

Gmina Wieruszów