Logo Biuletynu publicznego, będące linkiem do bipu PK S.A. w Wieruszowie
Logo Unii Europejskiej

Uchwała Rady Miejskiej w Wieruszowie w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR LXVII/476/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wieruszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232 i Dz. U. z 2018r. poz. 130) oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1152) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się pozytywnie zaopiniowany przez organ regulacyjny, Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Wieruszów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV(287)2005 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 21 grudnia 2005r.
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
Przewodniczący Rady
Adam Śpigiel
POBIERZ REGULAMIN

Gmina Wieruszów