Logo Biuletynu publicznego, będące linkiem do bipu PK S.A. w Wieruszowie
Logo Unii Europejskiej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dostawa materiałów do wykonania zadania ”Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wójcin ul. Wieluńska

 

 1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
ul. B-pa ST. Baryły 13
98-400 Wieruszów
e-mail:   pkomsa@poczta.onet.pl
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa materiałów do wykonania zadania „” Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wójcin ul. Wieluńska” z podziałem na następujące części:
 
Część I – Dostawa studzienek wodomierzowych DN400 z wyposażeniem.
Część II – Dostawa armatury i pozostałych materiałów
Część III – Dostawa rur
 
 1. Termin wykonania zamówienia dla każdej z części (I, II i III w 3 transzach dostawy)
 •           1 transza dostawy do 17 maja 2018 r.
 •           2 transza dostawy do 31 lipca 2018 r.
 •           3 transza dostawy do 31 stycznia 2019 r.
3.1. W związku ze specyfiką wykonywanego zadania zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia o 10%.
3.2. W związku ze specyfiką wykonywanego zadania zamawiający zastrzega sobie prawo do terminów dostawy  poszczególnych transz.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty
4.1. Oferent poda w ofercie cenę brutto za dostawę całości zadania wymienionego w części I, II, lub III. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową na daną część i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na poszczególne zadanie zostanie podpisana umowa.
4.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część zamówienia lub wszystkie części zgodnie ze specyfikacją zamówienia
4.3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny
Cena (Cena minimalna / oferowana cena) * 100 100 pkt
 
 1. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
 • zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania ofertowego,
 • złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
6.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
6.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 6. została złożona przez wykluczonego Wykonawcę.
 1. Wymagane dokumenty:
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty (dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert):
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
 1. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 2. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.  (sekretariat), ul. B-pa Bareły 13, 98-400 Wieruszów do dnia: 17.05.2018 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie, z pieczęcią Oferenta oraz opatrzoną adnotacją:
 
 OFERTA
Dostawa materiałów do wykonania zadania „” Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wójcin ul. Wieluńska
Termin składania ofert 17.05.2018 r. godz. 12:00
Nie otwierać przed 17.05.2018 r. godz. 12:15
     
 1. Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie  S.A.  ul. B-pa Bareły 13, 98-400 Wieruszów w dniu: 17.05.2018 r. do godz. 12:15.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:. Kierownik Zakładu Remontowo Budowlanego Wodociągów i Kanalizacji – Agnieszka Fronia tel. 062 78 41 689 wew. 28
 1. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

Załącznik 1.1.
Załącznik 1.2.
Załącznik 1.3.
Załącznik 2. Wzór umowy dostawy
Załącznik 3. Formularz ofertowy
 

 
                                                                                            Prezes Zarządu    
mgr inż. Andrzej Małys

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1.1
Załącznik nr 1.2

Załącznik nr 1.3

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 


Gmina Wieruszów